Faculty Members

Mohammad reza Gheytanchi

Mohammad reza Gheytanchi

Mohammad reza Gheytanchi (retired)   (FA Page)

Professor
Contact Number: -
Room: -
Email: 

National ArticlesInternational ArticlesNational ConferencesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
Hamed Amir ali بررسی تحلیل خطر زلزله بر روی سدهای لارف لتیان و کرج با تاکید بر اثرات ساختگاهی M.S
Kurosh Emami توموگرافی سه بعدی پوسته در منطقه های اصفهان و شهرکرد با استفاده از زمین لرزه های محلی M.S
Massoume Eskandarialokove بررسی دینامیک گسیختگی در زمین لرزه های اینترسونیک و سوپرسونیک Ph.D
Zeynab Golshadi براورد پارامترهای چشمه زمین لرزه و نحوه گسختگی زمین لرزه 27.8.2010 ترود استان سمنان با بزرگای 5.7 M.S
Reza Mansouri M.S
Seyyed Reza Mansouri رویکردی به پردازش داده های حاصل از زمین لرزه های بزرگ با استفاده از روش بازگشت زمان در فرکانس های بسیار پایین Ph.D
Amjad Mardookhi بکارگیری فیلتر پلاریته به منظور تعیین خودکار فاز S با استفاده از تبدیل موجک وتحلیل فرکانسی-زمانی M.S
Yousef Mehraban توموگرافی سه بعدی پوسته در منطقه کپه داغ با استفاده از زمین لرزه های محلی M.S
Nima Nooshiri تعیین همزمان اثرات چشمهف مسیر انتشار و ساختگاه با استفاده از وارون سازی داده های شتاب نگاری در منطقه تهران M.S
Mohsen Rahmani تعیین عمق موهو به روش تابع انتقال گیرنده موج P در منطقه گذار زاگرس-مکران با استفاده از داده های دورلرز ثبت شده در ایستگاههای شبکه لرزه نگار میناب M.S
Amirmahmood Salaree بررسی زلزله خیزی ناحیه مکران از طریق مدلسازی زمینلرزه ها با استفاده از وارون سازی امواج درونی M.S
Hamed Zamanian توموگرافی سه بعدی پوسته در منطقه ایران مرکزی با استفاده از زمین لرزه های محلی M.S
بررسی جنبش نیرومند زمین در گستره شهر شیراز M.S
تعیین ساختار سرعتی پوسته در شمال‌غرب ایران با استفاده از وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های زمینلرزه‌های محلی Ph.D Download 1386/12/25
مطالعه لرزه خیزی و لرزه زمینساخت البرز M.S Download 1380
تعیین سازوکار زمین لرزه های محلی با روش مدل سازی امواج درونP وS Ph.D Download 1386/10/25
Rupture Process modelling of 2013 April Khaki seismic sequence M.S Download 1393/11/29
تعیین مدل پوسته سه بعدی برای مرکز ایران با استفاده از زلزله های محلی M.S Download 1390/11/30
برآورد خطر و پهنه بندی زمینلرزه ای گستره کرمانشاه -سنندج (34-36N و 46-48E) به روش احتمالاتی M.S Download 1383
تلفیق توموگرافی بازتابی- عبوری و مقایسه آن با توموگرافی بازتابی و عبوری در منطقه لرستان M.S Download 1390/06/28
تحلیل گسیختگی زمین لرزه 20 اردیبهشت 1376 زیرکوه (7/2= M) M.S Download 1381
بررسی خردلرزه‌خیزی البرز خاوری M.S Download 1390/03/10
بررسی خردلرزه‌خیزی البرز خاوری M.S Download 1390/03/10
تحلیل زمین‌لرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران و پس‌لرزه‌‌های آن M.S Download 1393/10/20
تحلیل زمین لرزه 5 دی 1382 بم M.S Download 1386
مطالعه جنبش شدید زمین‌ و سامانه هشدار سریع برای ناحیه تنگه هرمز M.S Download 1387/06/31
بررسی جنبش نیرومند زمین در گستره شهر شیراز M.S Download 1387/06/31
بررسی دینامیک گسیختگی در زمین‌لرزه‌های اینترسونیک و سوپرسونیک Ph.D Download 1392/06/30
تحلیل دگرشکلی قاره ای پراکنده در جنوب غرب ایران ( رشته رانده چین خورده زاگرس) با استفاده از داده های زمین لرزه ها M.S Download 1377
تعیین ضریب Q برای مناطق اطراف تهران M.S Download 1376
توموگرافی سه بعدی پوسته در منطقه های اصفهان و شهرکرد با استفاده از زمین لرزه های محلی M.S Download 1392/06/31
تحلیل زمین لرزه اول تیرماه 1381 آوج - چنگوره M.S Download 1382
مطالعه سرعت Pn در فلات ایران با روش یک ایستگاه و دو ایستگاه M.S Download 1374
لرزه خیـزی و تخمیـن خطر برای منطقـه رامسر M.S Download 1383
بررسی دو بعدی ساختار سرعتی پوسته در زیر شبکه لرزه‎نگاری قوچان با استفاده از برگردان زمان سیرامواج زمین‎لرزه های محلی M.S Download 1389/04/14
بررسی تحلیل خطر زلزله بر سدهای لار، لتیان و امیرکبیربا تاکید بر اثرات ساختگاهی M.S Download 1390/04/19
کاربرد رادار در پیش نشانگری زلزله با استفاده از تکنیک اینتر فرومتر و استفاده از روش در تحلیل زلزله بم M.S Download 1385
خصوصیات چشمه دو زمینلرزه بزرگ در زاگرس M.S Download 1383
تخمین مکان به زمان و بزرگی زلزله به کمک روش اجزاء محدود در مقطع کازرون - بوشهر ( زاگرس) M.S Download 1374
تعیین عمق موهو به روش تابع انتقال گیرنده موج P در منطقه گذار زاگرس- مکران با استفاده از داده¬های دور¬لرز ثبت شده در ایستگاه¬های شبکه لرزه¬نگاری میناب M.S Download 1391/09/13
خرد لرزه خیزی گستره تهران با استفاده از داده های شبکه ایلپا و تهران M.S Download 1382
لرزه خیزی و تخمین خطر برای استان گلستان M.S Download 1383
تعیین مکان مجدد زمین‌لرزه های منطقه قوچان با استفاده از روش نسبی اختلاف‌زمانی دوگانه M.S Download 1392/06/26
بررسی لرزه خیزی و لرزه زمینساخت منطقه خزر جنوبی M.S 1375
بررسی زلزله 20 اردیبهشت 1376 زیر کوه (قائن - بیرجند)، شرق ایران M.S Download 1377
« مطالعه ساختمان سرعتی پوسته به روش توموگرافی زلزله های محلی و کاربرد آن در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از داده های شبکه محلی آذربایجان» M.S Download 1377
بررسی زلزله‌خیزی ناحیة مکران از طریق مدلسازی زمینلرزه‌ها با استفاده از وارون‌سازی امواج درونی M.S Download 1390/04/28
ناهمسانگردی پوسته و جبه بالایی گستره البرز مرکزی Ph.D Download 1385
بررسی عوامل موثر در ایجاد لرزه نگاشت های موج ریلی حاصل از انفجارات M.S Download 1383
بررسی مکانیسم زمین لرزه وان (ترکیه) با استفاده از داده های دور لرز و شتابنگاری M.S Download 1392/03/18
بررسی منطقه زلزله زده هائیتی با تاکیدی بر زمین لرزه 12 ژانویه 2010 M.S Download 1390/04/19
بررسی لرزه خیزی منطقه شمالغرب ایران M.S Download 1377
کمی کردن شدت زمینلرزه بر اساس روشهای فیزیکی M.S Download 1378
بررسی زمینلرزه دهم اسفند 1375 اردبیل و پسلرزه های آن M.S 1376
تعیین پارامترهای چشمة لرزه ای به روش طیفی M.S 1375
تعیین مکان مجدد زمین لرزه ها و تعیین ساختار پوسته و گوشته فوقانی برای فلات ایران Ph.D Download 1386/10/16
بررسی ناهمسانگردی در قسمت بالایی پوسته با مطالعه جدایش امواج برشی در منطقه قائن - بیرجند M.S Download 1378
تعیین مدل سرعتی پوسته در استان خراسان با استفاده از زمین لرزه های محلی M.S Download 1386
بررسی زمینلرزه های 16 بهمن 1375 بجنورد و پسلرزه های آن M.S Download 1376
مطالعه لرزه خیزی منطقه فیروزآباد فارس M.S 1375
بررسی لرزه خیزی ناحیه کرمان با تاکید بر زلزله سال 1998 گلباف M.S Download 1381
طراحی یک شبکه لرزه‌نگاری بهینه برای ایران M.S Download 1388/06/31
برآورد پارامترهای چشمه زمینلرزه و نحوه گسیختگی زمینلرزه 27/8/2010 (5/6/1389) ترود استان سمنان با بزرگای 5/9 M.S Download 1391/11/03
تخمین مدل سرعتی پوسته در منطقه شمال غربی زاگرس به روش توموگرافی لرزه¬ای زمان سیر یک بعدی و چند بعدی M.S Download 1390/06/30
به کارگیری فیلتر پلاریته به منظور تعیین خودکار فاز S با استفاده از تبدیل موجک در حوضه زمان فرکانس M.S Download 1392/06/31
زلزله خیزی داراب فارس و مطالعه زلزله 15 آبانماه سال 1369 دهستان فورک و تحلیل پسلرزه های آن M.S Download 1373
شبیه سازی جنبش نیرومند زمین و مشخصات گسیختگی زمین لرزه 27/01/2011 ریگان به روش تابع تجربی گرین M.S Download 1391/06/29
رویکردی به پردازش داده‌های حاصل از زمین‌لرزه‌های بزرگ با استفاده از روش بازگشت زمان در فرکانس‌های بسیار پایین Ph.D Download 1393/11/29
تحلیل پسلرزه های زمینی لرزه منجیل - رودبار(31 خرداد 1369) بر اساس داده های رقمی ایلپا M.S Download 1375
توموگرافی سه بعدی پوسته در منطقه کپه داغ با استفاده از زمین لرزه های محلی M.S Download 1390/11/30
تعیین سرعت امواج P وS در ایران مرکزی با استفاده از داده های شبکه تله متری یزد M.S Download 1379
شبیه سازی جنبش نیرومند زمین بر اساس روش کاتوره ای گسل محدود برای زمین¬لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور M.S Download 1389/06/16
تعیین مدل سرعتی پوسته در البرز مرکزی M.S Download 1383
بررسی لرزه خیزی منطقه ایذه با استفاده از داده های شبکه لرزه نگاری کارون 3 M.S Download 1383
تعیین فاکتور کیفیت برای پیرامون تبریز M.S Download 1382
مطالعه و تحلیل خطر زمین لرزه ای برای شبکه خطوط لوله نفت و گاز در محدوده تهران بزرگ (استان تهران) M.S Download 1388/04/10
تعیین اثرات چشمه زمین¬لرزه، مسیر انتشار و ساختگاه با استفاده از وارون¬سازی همزمان داده¬های شتاب¬نگاری در منطقه تهران M.S Download 1390/06/29