موقعیت شما در سایت

کارکنان

نام

سمت / واحد خدمت

شماره داخلی

آقای پرستش

کارشناس حسابداری

8300

آقای ابره دری

کارشناس بخش زلزله شناسی

8250

آقای اکبری

کارشناس فرابری داده ها

8382-8226

خانم الهیان فیروز

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8331

آقای دهقان

کارشناس مرکز پیش نشانگرها

8344

بهزاد برومند

کارشناس نقشه و اطلاعات مکانی مرکز لرزه‌نگاری

8332

آقای باذوق

کارپرداز

کارمند حسابداری

8380

8264

آقای پورمحمد

معاون اداری و مالی مرکز لرزه نگاری و مشاور امور اجرائی

8371

آقای ثقفی

کارشناس بخش هواشناسی

8285

آقای ثنائی کمال

کارشناس بخش اکتشافات

8214

ساناز جبارزاده

کارشناس مسئول داده‌های لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری

8330

حمید حبیبی

کارشناس پشتیبانی فنی مرکز لرزه نگاری کشوری

8390

هادی حسینی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

خانم خاکساریان

مسئول ثبت نامه های دبیرخانه

8580

خانم خطیبی

کارشناس‌ارشد حسابداری

8361

آقای خمسه

تکنسین بخش ژئومغناطیس

8278

رضا رضائی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

آقای امیر رضائی

رئیس امور اداری و رفاهی

8337

ایرج روحی

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه‌ای مرکز لرزه نگاری

8341

بابک رهبر فرازی

رئیس مرکز خدمات رایانه‌ای

8386

آقای زینلی

کارشناس بخش ژئومغناطیس

و مسئول خدمات و فضای سبز

8227

آقای سلیمی داورزن

کارشناس بخش ژئودژی

8211

خانم شرعی پور

کارشناس بخش هواشناسی

8338-8283

خانم صبا

کارشناس بخش روابط بین الملل

8234

خانم صداقت

کارشناس بخش ژئومغناطیس

8234

خانم طاهری پور

کارشناس مسئول آموزش

8487

آقای طباطبائی مهر

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

آقای امین عباسی

کارشناس مرکز پیش نشانگرها

8344

آقای یوسف شاهی

کارشناس فرابری داده ها

8574

خانم فتوحی

کارشناس‌ارشد حسابداری

8360

حامد فتحی پور

کارشناس مسئول پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

خانم علیزاده

کارشناس مرکز پیش نشانگرها

8344

خانم قربانپور

کارشناس مسئول کتابخانه

8218

آقای قهرمانی

کارشناس بخش ژئوالکتریک

8204

قربانعلی کریمخانی

کارشناس پشتیبانی فنی مرکز لرزه نگاری

8384

ساسان کیوانی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

خانم کشتکار کارشناس امور دانشجوئی 8510

خانم مالکی

کارشناس مسئول کتابخانه

8203

آقای محسنی وطنی

مسئول دفتر ریاست مؤسسه

8366-8367

آقای محمدی فارسانی

امین اموال

8263

آقای مظاهری

مسئول دفتر اداری و مالی

8322

آقای مرسل عباسی

نامه رسان

8342

خانم ملکپور

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

خانم فتوحی

رئیس حسابداری

8338

نگارمیزبانی

کارشناس وب مرکز لرزه‌نگاری

8352

سعید ناصریه

کارشناس داده‌های لرزه‌ای مرکز لرزه نگاری

8399

خانم نایبی

مسئول دفتر پژوهشی

8323-4

خانم نایبی

مسئول دفتر مرکز لرزه نگاری

8364

خانم نایبی

کارشناس  آموزش

8267

آقای نیری

کارشناس مرکز تقویم

8395

خانم هوشنگی

کارشناس پژوهشی نشریات علمی

8239

محمدرضا یعقوبی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

آقای نیروئی آغمیونی

مسئول دفتر گروه‌های آموزشی

8512

سینا کاظمی کامیاب ارتباط با صنعت 8502
 
لازم به ذکر است شماره‌های تلفن مذکور به صورت داخلی بوده و در صورت تماس خارج از دانشگاه تهران؛ می‌توانید پیش شماره ۶۱۱۱ به ابتدای شماره‌های داخلی؛ اضافه فرمایید