کارکنان

نام

سمت / واحد خدمت

شماره داخلی

مهدی پرستش

کارپرداز

8300

حسین ابره دری

کارشناس بخش زلزله شناسی

8250

مسعود اکبری

کارشناس فرابری داده ها

8382-8226

مرضیه الهیان فیروز

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8331

آزاده علیزاده

کارشناس مرکز پیش نشانگرها

8344

بهزاد برومند

کارشناس نقشه و اطلاعات مکانی مرکز لرزه‌نگاری

8332

علیرضا باذوق گواسرایی

کارشناس حسابداری

8360

بهزاد پورمحمد قاسم‌آباد

کارشناس مرکز لرزه‌نگاری

8371

آقای ثقفی

کارشناس بخش هواشناسی

8285

حسین ثنائی کمال

کارشناس بخش اکتشافات

8214

ساناز جبارزاده

کارشناس مسئول داده‌های لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری

8330

حمید حبیبی

کارشناس پشتیبانی فنی مرکز لرزه نگاری کشوری

8390

هادی حسینی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

ندا خاکساریان

مسئول ثبت نامه های دبیرخانه

8580

بهاره خطیبی

کارشناس‌ارشد حسابداری

8361

مجید خمسه

کارشناس بهداشت و تغذیه

8278

رضا رضائی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

امیر رضائی

رئیس امور اداری و رفاهی

8337

ایرج روحی

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه‌ای مرکز لرزه نگاری

8341

بابک رهبر فرازی

رئیس مرکز خدمات رایانه‌ای

8386

مجید زینلی

کارشناس بخش ژئومغناطیس

و مسئول خدمات و فضای سبز

8227

سعید سلیمی داورزن

کارشناس بخش ژئودژی

8211

خانم شرعی پور

کارشناس بخش هواشناسی

8338-8283

نازلی صبا

کارشناس بخش روابط بین الملل

8234

خانم صداقت

کارشناس بخش ژئومغناطیس

8234

پیام طباطبائی

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

امین عباسی

کارشناس مرکز پیش نشانگرها

8344

آزاده چشم خاوری

رئیس حسابداری

8338

حامد فتحی پور

کارشناس مسئول پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

خانم علیزاده

کارشناس مرکز پیش نشانگرها

8344

خانم قربانپور

کارشناس مسئول کتابخانه

8218

آقای قهرمانی

کارشناس بخش ژئوالکتریک

8204

قربانعلی کریمخانی

کارشناس پشتیبانی فنی مرکز لرزه نگاری

8384

ساسان کیوانی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

خانم کشتکار کارشناس امور دانشجوئی 8510

خانم مالکی

کارشناس مسئول کتابخانه

8203

آقای محسنی وطنی

مسئول دفتر ریاست مؤسسه

8366-8367

آقای محمدی فارسانی

امین اموال

8263

آقای مظاهری

مسئول دفتر اداری و مالی

8322

آقای مرسل عباسی

نامه رسان

8342

خانم ملکپور

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

نگارمیزبانی

کارشناس وب مرکز لرزه‌نگاری

8352

سعید ناصریه

کارشناس داده‌های لرزه‌ای مرکز لرزه نگاری

8399

پری نایبی

رئیس واحد پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه

8323-4

ریحانه نایبی

کارشناس مسئول امور دفتری و هماهنگی مرکز لرزه نگاری

8364-8362

خانم نایبی

کارشناس  آموزش

8267

آقای نیری

کارشناس مرکز تقویم

8395

خانم هوشنگی

کارشناس پژوهشی نشریات علمی

8239

محمدرضا یعقوبی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

آقای نیروئی آغمیونی

مسئول دفتر گروه‌های آموزشی

8512

سینا کاظمی کامیاب ارتباط با صنعت 8502
 
لازم به ذکر است شماره‌های تلفن مذکور به صورت داخلی بوده و در صورت تماس خارج از دانشگاه تهران؛ می‌توانید پیش شماره ۶۱۱۱ به ابتدای شماره‌های داخلی؛ اضافه فرمایید