بخش پژوهشی یونسفر

 
واحد یونسفر یکی از بخشهای گروه فیزیک‌فضاست که از سال 1344 هجری‌شمسی تأسیس شده است. این بخش به منظور تهیه داده‌های یونسفری مورد نیاز کارهای تحقیقاتی بوجود آمده است. مشارکت در آموزش و برگزاری دوره‌های کارآموزی از دیگر فعالیتهای بخش یونسفر می‌باشد.
 
اهداف و توانائیها
 
الف ـ اهداف اصلی فعالیتهای پژوهشی این بخش عبارتند از :
مطالعه و بررسی زمینه‌های کاربردی فعالیتهای یونسفری (مخابرات، رادیو، تلویزیون و ...)
بررسی گسلهای فعال به کمک مطالعه تغییر فاز امواج ارسالی
مطالعه تأثیر متقابل فعالیتهای یونسفری و مغناطیسی زمین در ایران
مطالعه بی‌هنجاری‌های منطقه‌ای (ایزوستازی)
بررسی عوامل مؤثر بر فعالیتهای یونسفری در عرضهای میانی
 
ب ـ اهداف اصلی فعالیتهای آموزشی این بخش عبارتند از :
برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت با استفاده از سونداژ یونسفری
فراهم آوردن زمینه‌های آشنائی علاقمندان داخل و خارج دانشگاه با روشها و دستگاههای اندازه‌گیری بسامد بحرانی لایه‌ها، ارتفاع لایه‌ها از سطح زمین، چگالی الکترونی لایه‌ها، تعیین فاکتور F و حداکثر بسامد قابل استفاده (MUF)
ایجاد زمینه‌های مساعد جهت بکارگیری آموخته‌های نظری دانشجویان
 
ج ـاهداف اصلی فعالیتهای این بخش در ارتباط با سازمانها و مراکز دیگر عبارتند از :
مشارکت در اجرای طرحهای پژوهشی ـ کاربردی
تبادل داده‌ها با سایر مراکز تحقیقاتی
 
 
اعضای هیات علمی:
 
پست الکترونیک بخش: ionospher@ut.ac.ir
 
تجهیزات (آزمایشگاهی و میدانی)
دستگاه سونداژ یونسفری IPS-71 جهت تهیه ثبتهای یونسفری (آیونوگرامها)
رایانه و نرم‌افزارهای مناسب جهت ثبت و نمایش داده‌ها
سیستم آنتن‌های فرستنده و گیرنده