مجله فیزیک زمین و فضا مجله فیزیک زمین و فضا

 
معرفی مجله فیزیک زمین و فضا
 
صاحب امتیاز:
موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران
 
مدیرمسئول:
 
سردبیر:
 
مدیر داخلی:
 
تنظیم و صفحه‌آرایی:
مینا هوشنگی
 
ویراستار فارسی:
محمد سیاوشیان
 
چاپ و لیتوگرافی:
چاپ دیجیتال طرح و نقش
 
 
هیئت تحریریه:
 

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی (استاد، دانشگاه تهران)

عبدالرحیم جواهریان (استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

محمدکاظم حفیظی (استاد، دانشگاه تهران)

سیداحمد علوی (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)

عباسعلی علی‌اکبری ‌بیدختی (استاد، دانشگاه تهران)

بهلول علیجانی (استاد، دانشگاه خوارزمی)

منوچهر قرشی (دانشیار، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور)

محمدرضا قیطانچی (استاد، دانشگاه تهران)

محمدرضا کمالی (استاد، پژوهشگاه صنعت نفت)

علیرضا محب‌الحجه (دانشیار، دانشگاه تهران)

مهدی نجفی علمداری (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

فرزام یمینی فرد (دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله)