بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های امور دانشجویی

 

 

دانشجویان می‌توانند بعد از ورود به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران ---» قسمت دانشجویی و فرمهای مورد نیاز، مراجعه فرمانید.