دکتر ظاهر حسین شمالی

 
دکتر ظاهر حسین شمالی
 
دانشیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی
پست الکترونیک : shomali@ut.ac.ir
تلفن : 61118222