امور مالی و حسابداری

 

امور مالی و حسابداری مؤسسه مسئولیت انجام کلیه امور مالی و نظارت بر عملیات مالی را بر عهده دارد.

وظایف و اختیارات:

  • کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندی، گزارش‌دهی و تفسیر فعالیت‌های مالی موسسه.
  • وصول درآمدهای موسسه و تنظیم حساب‌های دریافتی و پرداختی.
  • انجام کلیه امور مالی براساس قوانین و ضوابط مالی موسسه.
  • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحد‌های تابعه.

 

ریاست

رئیس حسابداری

نازنین فتوحی

تلفن: 6111...

 

همکاران امور مالی و حسابداری

مسئولیت
نام شماره تماس دفتر
کارشناس ارشد حسابداری

بهاره خطیبی

تلفن: 6111.....

کارشناس حسابداری مهدی پرستش

تلفن: 61118300