تماس با موسسه

 

  • آدرس: تهران - انتهای کارگر شمالی - مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
  • کد پستی: ۱۴۳۵۹۴۴۴۱۱
  • صندوق پستی:  ۶۴۶۶- ۱۴۱۵۵
  • دورنگار: ۸۸۰۰۹۵۶۰