تماس با موسسه

نشانی: تهران - انتهای کارگر شمالی - مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران. تلفن: 6-88001115   دورنگار: ۸۸۰۰۹۵۶۰

کد پستی: ۱۴۳۵۹۴۴۴۱۱   صندوق پستی: ۶۴۶۶- ۱۴۱۵۵

پست الکترونیکی: geohome@ut.ac.ir