تماس با گروه آموزشی فیزیک فضا

 

گروه آموزشی فیزیک فضا

مدیر گروه

دکتر علیرضا محب الحجه

تلفن: 61118325

کارشناس

محمدعلی نیرویی آغمیونی

تلفن: 61118512

m_niroee@ut.ac.ir