تماس با گروه تماس با گروه

 

گروه آموزشی فیزیک فضا

مدیر گروه

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

تلفن: 61118230

کاردان

محمدعلی نیرویی آغمیونی

تلفن: 61118512