دکتر احمد سدیدخوی

 
دکتر احمد سدیدخوی
 
استادیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی
پست الکترونیک : asadid@ut.ac.ir
تلفن : 61118247