دکتر اسماعیل بایرام نژاد

 
دکتر اسماعیل بایرام‌نژاد
 
استادیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی
رئیس مرکز لرزه‌نگاری کشوری
پست الکترونیک : ebayram@ut.ac.ir
تلفن: 61118231
آدرس وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ebayram