دکتر اصغر بهلولی

 
دکتر اصغر بهلولی
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک فضا
پست الکترونیک : bohluly@ut.ac.ir
تلفن : 02161118430