دکتر الهام شعبانی

 
دکتر الهام شعبانی
دانشیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی
 
تلفن: 61118220
پست الکترونیک : eshabani@ut.ac.ir
آدرس وبسایت:  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/eshabani