دکتر بنفشه حبیبیان دهکردی

 
دکتر بنفشه حبیبیان دهکردی
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
ریاست کتابخانه موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
پست الکترونیک : bhabibian@ut.ac.ir
تلفن : 61118569