دکتر بهروز اسکوئی

 
دکتر بهروز اسکوئی
 
استاد گروه آموزشی فیزیک زمین
رئیس بخش ژئومغناطیس
پست الکترونیک : boskooi@ut.ac.ir
تلفن : 61118238