دکتر حبیب رحیمی

 
دکتر حبیب رحیمی
 
استاد گروه آموزشی زلزله‌شناسی
رئیس مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله
پست الکترونیک : rahimih@ut.ac.ir
تلفن : 61118240