دکتر حمیده امینی

 

دکتر حمیده امینی

 

استادیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی

پست الکترونیک: hiamini@ut.ac.ir

تلفن: 61118266

آدرس وب‌سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hiamini