دکتر سید هانی متولی عنبران

 
دکتر سید هانی متولی عنبران
 
دانشیار گروه آموزشی فیزیک زمین
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
پست الکترونیک : motavalli@ut.ac.ir
تلفن : 61118315