دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

 
دکتر وحید ابراهیم‌زاده اردستانی
 
استاد گروه آموزشی فیزیک زمین
رئیس بخش گرانی‌سنجی
مشاور در امور بین الملل ریاست مؤسسه ژئوفیزیک
 
پست الکترونیک : ebrahimz@ut.ac.ir
 تلفن : 61118232