دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

 
دکتر وحید ابراهیم‌زاده اردستانی
 
استاد گروه آموزشی فیزیک زمین
رئیس بخش گرانی‌سنجی
پست الکترونیک : ebrahimz@ut.ac.ir
 تلفن : 61118232