دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

 
دکتر وحید ابراهیم‌زاده اردستانی
 
استاد گروه آموزشی فیزیک زمین
مدیر گروه آموزشی فیزیک زمین
رئیس بخش گرانی‌سنجی
 
 
پست الکترونیک : ebrahimz@ut.ac.ir
 تلفن : 61118232