دکتر علیرضا محمودیان

 

 
دکتر علیرضا محمودیان
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک فضا
پست الکترونیک : a.mahmoudian@ut.ac.ir
تلفن : 61118559