دکتر علی مرادی

 
دکتر علی مرادی
 
دانشیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی
مدیر گروه آموزشی زلزله‌شناسی
پست الکترونیک : asmoradi@ut.ac.ir
تلفن : 61118385