دکتر فرهنگ احمدی گیوی

 
دکتر فرهنگ احمدی گیوی
 
دانشیار گروه آموزشی فیزیک فضا
پست الکترونیک : ahmadig@ut.ac.ir
تلفن : 61118287