دکتر مجید باقری دکتر مجید باقری

دکتر مجید باقری
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
پست الکترونیک : majidbagheri@ut.ac.ir
تلفن : 61118555