دکتر مجید باقری

دکتر مجید باقری
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
مسئول روابط عمومی موسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیک : majidbagheri@ut.ac.ir
تلفن : 61118555