دکتر مجید باقری

دکتر مجید باقری
 
دانشیار گروه آموزشی فیزیک زمین
رئیس بخش پژوهشی لرزه شناسی
پست الکترونیک : majidbagheri@ut.ac.ir
تلفن : 02161118555