دکتر مجید مزرعه‌ فراهانی

 
دکتر مجید مزرعه‌فراهانی
 
دانشیار گروه آموزشی فیزیک فضا
پست الکترونیک : mazraeh@ut.ac.ir
تلفن: 61118286
آدرس وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mazraeh