دکتر مجید نبی بیدهندی

 
دکتر مجید نبی بیدهندی
 
استاد گروه آموزشی فیزیک زمین
پست الکترونیک : mnbhendi@ut.ac.ir
تلفن : 61118224
61118366-7
تلفن مستقیم : 88635929