دکتر محمد جواد کلایی

 
دکتر محمد جواد کلایی
 
دانشیار گروه آموزشی فیزیک فضا
رئیس مرکز تقویم
رئیس بخش فیزیک خورشیدی و نجوم
پست الکترونیک : mjkalaee@ut.ac.ir
تلفن : 61118289
آدرس وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mjkalaee