دکتر مرتضی فتاحی

 
دکتر مرتضی فتاحی
 
دانشیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی
رئیس بخش پژوهشی سن‌یابی مؤسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیک : mfattahi@ut.ac.ir
تلفن : 61118253