دکتر مهدی رضاپور دکتر مهدی رضاپور

 
دکتر مهدی رضاپور
 
دانشیار گروه آموزشی فیزیک زمین
معاون پژوهشی مؤسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیک : rezapour@ut.ac.ir
تلفن : 61118228