دکتر مهدی رضاپور

 
دکتر مهدی رضاپور
 
استاد گروه آموزشی زلزله‌شناسی
معاون پژوهشی مؤسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیک : rezapour@ut.ac.ir
تلفن : 61118228