دکتر مهرداد پاکزاد

 
دکتر مهرداد پاکزاد
استادیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی
 
پست الکترونیک: pakzad@ut.ac.ir
 تلفن : 61118381
آدرس وبسایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/pakzad