دکتر مهرداد پاکزاد دکتر مهرداد پاکزاد

دکتر مهرداد پاکزاد
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
 تلفن : 61118381