رشته‌ها و سرفصل دروس گروه زلزله‌شناسی

 

کارشناسی ارشد:

       سرفصل دروس رشته زلزله شناسی

دکتری:

       سرفصل دروس گرایش زلزله شناسی