مدیر گروه آموزشی فیزیک زمین

 

گروه آموزشی فیزیک زمین

مدیر گروه دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی تلفن: 61118232 - 61118495