مدیر گروه آموزشی فیزیک زمین

 

گروه آموزشی فیزیک زمین

مدیر گروه

دکتر محمدعلی ریاحی

تلفن: 61118230