معرفی گروه زلزله شناسی

 

با اهداف ارتقای جایگاه علم زلزله شناسی در کشور، گسترش فعالیتهای تخصصی و پژوهشی زلزله شناسی، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و بسیاری از سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور، تامین نیازهای علمی و پژوهشی دستگاههای اجرایی، بخش عمومی و خصوصی کشور با انجام مطالعات و تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه زلزله شناسی با هدف پیشگیری و کاهش اثرات مخرب زلزله و همچنین ارتقای جایگاه موسسه ژئوفیزیک به عنوان واحد تابعه دانشگاه تهران در بین دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور، موسسه ژئوفیزیک در سال 92 درخواست تبدیل بخش زلزله شناسی به گروه زلزله شناسی را نمود و در پی موافقت رئیس محترم کمسیون علوم پایه دانشگاه تهران با ایجاد گروه زلزله شناسی منفک از گروه فیزیک زمین در سال 94، شورای دانشگاه در جلسه مورخ 1396/3/03 با ایجاد گروه زلزله شناسی موافقت و به موسسه ابلاغ نمودند و گروه آموزشی زلزله شناسی به عنوان گروهی مستقل فعالیت خود را از تابستان 96 آغاز نمود. این گروه هم اکنون آموزش دانشجویان رشته زلزله شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و گرایش زلزله شناسی در مقطع دکتری را بعهده دارد.

مراکز لرزه نگاری کشوری و مطالعات پیش نشانگرهای زلزله و بخشهای تحقیقاتی زلزله شناسی و سن یابی با این گروه همکاری نزدیک دارند.

تعداد اعضای هیأت علمی گروه آموزشی زلزله شناسی در نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰-۹۹ شامل ۱۲ نفر می‌باشد که از ۲ نفر استاد، ۴ نفر دانشیار و ۶ نفر استادیار تشکیل شده است.