معرفی گروه فیزیک فضا معرفی گروه فیزیک فضا


در مهر‌ماه 1349 کمیسیون منتخب هیئت ‌امنای دانشگاه تهران، تشکیل گروه فیزیک فضا را به عنوان یکی از دو گروه آموزشی فعال در موسسة ژئوفیزیک تصویب نمود. این گروه رشته هواشناسی را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دایر نموده است. در این گروه پژوهشهای هواشناسی در مقیاسهای بزرگ، میان و خرد انجام می‌گیرد. این مطالعات شامل سامانه‌های ‌جوی، تشکیل ابر و بارش، توفانهای سیل‌زا، بارشهای رگباری و لایه‌مرزی ‌جو (که اغلب وارونگی دما در آن مسایل حاد آلودگی هوا را ایجاد می‌کند) می‌شود که محیط‌زیست، کشاورزی، طرحها‌ی‌عمرانی، صنعتی، آب، حمل‌و‌نقل، امور‌دفاعی و بسیاری از فعالیتهای دیگر زندگی بشری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
 
چهار بخش تحقیقاتی ازن و آلودگی هوا، فیزیک‌ خورشیدی و نجوم، هواشناسی و یونسفر با این گروه همکاری نزدیک دارند.
 
اهم آزمایشگاهها وتجهیزات مربوطه عبارت از ایستگاه هواشناسی همدیدی، ایستگاه هواشناسی خود‌کار، آزمایشگاه دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی، آزمایشگاه ابزار هواشناسی، آزمایشگاه خرد فیزیک ابر و بارش، برج هواشناسی خرد مقیاس و دستگاه سودار (برای مطالعه ساختار لایه مرزی جو) می‌باشند.
 

تعداد اعضای هیأت علمی گروه آموزشی فیزیک فضا در نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰۹۹ شامل ۱۵ نفرمی‌باشد که از ۲ نفر استاد، ۴ نفر دانشیار و ۹ نفر استادیار تشکیل شده است.