معرفی گروه آموزشی فیزیک زمین

 

در مهر ماه 1349 کمیسیون منتخب هیات امنای دانشگاه تهران، ایجاد گروه فیزیک زمین را به عنوان یکی از دو گروه آموزشی در مؤسسه ژئوفیزیک تصویب و ابلاغ نمود. هم اکنون این گروه آموزش دانشجویان را در مقاطع کارشناسی‌ارشد در چهار رشته ژئوالکتریک، ژئومغناطیس‌، گرانی‌سنجی و لرزه‌شناسی و همچنین در مقطع دکتری در گرایشهای چهارگانه ژئوالکتریک، ژئومغناطیس‌، گرانی‌سنجی و لرزه‌شناسی بر عهده دارد. دانشجویان این رشته‌ها با ویژگیهای فیزیکی ساختار زمین آشنا شده و از آنها در بررسی ساختارهای زیرسطحی و اکتشاف ذخایر زیرزمینی و سایر کاربردهای مهندسی استفاده می‌نمایند.

بخش‌های تحقیقاتی ژئوالکتریک، لرزه شناسی،‌ گرانی‌سنجی و مغناطیس‌سنجی و سن یابی و همچنین آزمایشگاه‌های مغناطیس‌‌سنگ، پالئو‌مغناطیس، آزمایشگاه مقاطع ‌نازک ‌سنگ و آزمایشگاه فیزیک ‌سنگ با این گروه همکاری دارند.

تعداد اعضای هیأت علمی گروه آموزشی فیزیک زمین در نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۰۹۹ شامل ۱۴ نفر می‌باشد که از ۶ نفر استاد، ۱ نفر دانشیار و ۷ نفر استادیار تشکیل شده است.