گرایشهای گروه فیزیک زمین

 

پذیرش دانشجو در دوره دکتری ژئوفیزیک

 

الف- دکتری ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی

کارشناسی ارشد مورد پذیرش: 
 
ژئوفیزیک، معدن، فیزیک، زمین‌شناسی و اکتشاف نفت 
 
مواد امتحانی و ضرایب هر درس در آزمون دکتری ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
 • فیلترهای دیجیتال (ضریب 1)
 • تئوری انتشار امواج کشسان (ضریب 1)
 • زلزله‌شناسی (1) (ضریب 1)
 • زلزله‌شناسی (2) (ضریب 1)
 • لرزه‌ زمین‌ساخت (ضریب 1)
 • زبان تخصصی (ضریب 5/0)

 

ب- دکتری ژئوفیزیک گرایش لرزه‌شناسی

کارشناسی ارشد رشته‌های پذیرش: 
 
ژئوفیزیک، معدن، فیزیک، زمین‌شناسی و اکتشاف نفت 
 
مواد امتحانی و ضرایب هر درس در آزمون دکتری ژئوفیزیک گرایش لرزه‌شناسی:
 • فیلترهای دیجیتال ( ضریب 1)
 • تئوری انتشار امواج کشسان (ضریب 1)
 • پردازش داده‌‌های لرزه‌ای بازتابی ( ضریب 1)
 • تفسیر داده‌های لرزه‌ای بازتابی (ضریب 1)
 • عملیات لرزه‌ای بازتابی (ضریب 1)
 • روشهای لرزه‌ای در مهندسی (ضریب 1)
 • زبان تخصصی (ضریب 5/0)
 

نحوه گزینش دانشجو دوره کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

 
دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی کلیه رشته‌ها می‌توانند در رشته کارشناسی ارشد ژئوفیزیک ادامه تحصیل دهند. لکن با توجه به محتوی دروس کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک، دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی رشته‌های ژئوفیزیک، مهندسی،‌ فیزیک، زمین‌شناسی، ریاضی،‌ کامپیوتر وآمار برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دارای زمینه تحصیل مناسب‌تری می‌باشند.
 

مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

 • فیزیک پایه
 • ریاضی پایه
 • زبان انگلیسی عمومی و تخصصی
 • و یکی از مواد زیر به انتخاب دانشجو:
 • زمین‌شناسی (در حد دوره کارشناسی زمین‌شناسی)
 • ریاضی فیزیک (در حد دوره کارشناسی فیزیک)