تماس با گروه آموزشی زلزله شناسی

 

گروه آموزشی زلزله شناسی

مدیر گروه

دکتر علی مرادی

تلفن: 61118230

کارشناس

محمدعلی نیرویی آغمیونی

تلفن: 61118512

m_niroee@ut.ac.ir