مدیر گروه آموزشی زلزله‌شناسی

 

گروه آموزشی زلزله شناسی

مدیر گروه

دکتر علی مرادی

تلفن: 61118385