گروه های آموزشی

 

گروه های آموزشی متشکل از اعضای هیأت علمی متخصص در یک یا چند رشته بوده که بنیادی ترین واحدهای علمی دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و تصمیمات مربوط به فعالیتهای علمی - پژوهشی در این گروه اتخاذ می‌شود.

مهمترین وظایف گروه‌های آموزشی شامل: تدوین و به روز رسانی سر فصل دروس، تنظیم برنامه‌های آموزشی و نظارت بر نحوه ارائه دروس، بررسی طرح‌های تحقیقاتی، بررسی بورس‌ها و مأموریت‌های اعضای گروه و پیش‌بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیأت علمی جدید می‌باشد.

در این راستا در مهرماه سال 1349 کمیسیون منتخب هیات امنای دانشگاه تهران دو گروه آموزش فیزیک زمین و فیزیک فضا را برای مؤسسه ژئوفیزیک تصویب نمود. این دو گروه آموزشی در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکترای رشته‌های ژئوفیریک و هواشناسی دانشجو می‌پذیرند.

همچنین با توجه به اهمیت جایگاه علم زلزله شناسی در کشور، در خرداد ماه 1396 شورای دانشگاه تهران ایجاد گروه زلزله‌شناسی منفک از گروه فیزیک زمین را به تصویب رسانید. در این گروه نیز پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت می‌پذیرد.

  •  

گروه‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی: