دکتر احمد سدیدخوی دکتر احمد سدیدخوی

 
دکتر احمد سدیدخوی
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
رئیس دفتر رئیس دانشگاه تهران
پست الکترونیک : asadid@ut.ac.ir
تلفن : 61118247