مجله فیزیک زمین و فضا

معرفی مجله فیزیک زمین و فضا

 

صاحب امتیاز:

موسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مدیرمسئول:

دکتر مجید نبی بیدهندی

سردبیر:

دکتر عباسعلی علی‌اکبری‌بیدختی

مدیر داخلی نشریه:

مینا هوشنگی

ویراستار فارسی:

یسری آزادی

ویراستار انگلیسی:

محمد سیاوشیان

چاپ و لیتوگرافی:

چاپ دیجیتال طرح و نقش

 

هیئت تحریریه:

وحید ابراهیم‌زاده اردستانی (استاد، دانشگاه تهران)

عبدالرحیم جواهریان (استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

محمدکاظم حفیظی (استاد، دانشگاه تهران)

حمیدرضا رمضی (استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

سیداحمد علوی (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)

عباسعلی علی‌اکبری ‌بیدختی (استاد، دانشگاه تهران)

منوچهر فرج‌زاده (استاد، دانشگاه تربیت مدرس)

منوچهر قرشی (دانشیار، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور)

محمدرضا قیطانچی (استاد، دانشگاه تهران)

محمدرضا کمالی (استاد، دانشگاه کرتین، استرالیا)

علیرضا محب‌الحجه (استاد، دانشگاه تهران)

مهدی نجفی علمداری (دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

فرزام یمینی فرد (دانشیار، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله)

 

ارسال مقاله فارسی از صفحه فارسی و ارسال مقاله انگلیسی از صفحه انگلیسی انجام شود.

جهت رؤیت نشریه‌های پیشن و مقالات چاپ شده به وب‌سایت مجله فیزیک زمین و فضا مراجعه و قسمت شماره‌های پیشین نشریه را انتخاب کنید.