مرکز انفورماتیک مؤسسه

 

رئیس مرکز انفورماتیک مؤسسه

بابک رهبر فرازی

تلفن: 61118386

کارشناس فرابری داده ها
مهندس مسعود اکبری
تلفن: 61118382