مرکز خدمات رایانه‌ای

 

رئیس مرکز خدمات رایانه‌ای

بابک رهبر فرازی

تلفن: 61118386

کارشناس فرابری داده ها
مسعود اکبری
تلفن: 61118382