لیست تلفن‌ها

تماس با مؤسسه ژئوفیزیک

  • آدرس: تهران - انتهای کارگر شمالی - مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
  • صندوق پستی:  ۶۴۶۶- ۱۴۱۵۵
  • دورنگار: ۸۸۰۰۹۵۶۰
  • پست الکترونیکی: geohome@ut.ac.ir
  • پایگاه اطلاع‌‏رسانی اینترنتی: http://geophysics.ut.ac.ir
  • کانال تلگرام: t.me/PRGeophysics
 

نام خانوادگی

نام

تلفن

 

نام خانوادگی

نام

تلفن

الف

*ابراهیم زاده اردستانی

وحید

8232

ش

شرعی پور

زهرا

8283

تلفنخانه موسسه

6 - 88001115

ابره دری

حسین

8250

*شعبانی

الهام

8220

83 77 , 88021072

*احمدی گیوی

فرهنگ

8280

*شمالی

ظاهر حسین

8222

دورنگار های موسسه

ریاست

88009560

*اسکوئی

بهروز

8238

ص

صبا

نازلی

8234

مرکز  لرزه نگاری

88630472

امینی حمیده 8266

 

     

اشتری جعفری

محمد

8242

ط

طبائی

سید پیام

8348

دفتر گروه

8256

حسابداری

88000222

آقاجانی

مهدی

8388

ع

*عباسی

امین

8339

دفتر ریاست

7-836688635929

اکبری

مسعود

8226- 8382

*علی اکبری بیدختی

عباسعلی

8284

دفتر معاونت پژوهشی

4-8323  - 88027009

الهیان فیروز

مرضیه

8348

*علیزاده چوبری

امید

8479

دفتر اداری و مالی

9,8322  - 88028160

عبادی محمد 8396

*امینی

نوید

8483

علیزاده کردستانی

نوید

8254

دفتر آموزش

8510

*ایران نژاد

پرویز

8274

غ

*غلامی

علی

8292

دفتر مرکز لرزه نگاری

4- 8362 - 88028161

     

ف

     

دفتر مرکز تقویم

8396 88630473

ب

*باقری

مجید

8555

*فتاحی

مرتضی

8253

دفتر مرکز پیش نشانگرها

8344 - 88630474

باذوق

علیرضا

8360

     

حسابداری  8360 - 8361- 8359  - 8338 -  88000222

*بایرام نژاد

اسماعیل

8230

فتحی پور

حامد

8348

پایش مرکز

8348

کتابخانه  8207- 8218 - 8203

     

فروزی

فرهاد

8375

سالن دیتا مرکز

8330

ایستگاه هواشناسی  8281

*بهلولی

اصغر

8430

ق

*قادر

سرمد

8373-8498

سالن نقشه مرکز

8332

روابط عمومی 8340

پ

*پاکزاد

مهرداد

8381

*قرایلو

مریم

8501

کارگاه پشتیبانی

8392

امور اداری

8337

پرستش

مهدی

8585

قربانپور

زهره

8218

امین اموال

8263

رایانه دانشجوئی

8226

     

قهرمانی

امیر

8204

مراسلات

8342

سایت دکتری(ب)

8353

      *قناتی رضا

8202

آزمایشگاه زلزله شناسی دستگاهی 8217    
قاسمی ابوالحسن 8552

پورمحمد

بهزاد

8371

ک

کریمخانی

قربانعلی

8384

دفتر مجله

8251

سایت دکتری(خ)

8354

ت

*تقوی

فرحناز

8201

*کلائی

محمد جواد

8289-8394

 

 

مهمانسرا

8296

ث

*ثابت قدم

سیده سمانه

8570

کیوانی

ساسان

8348

تاسیسات

8446

نقلیه (فرهمند)

8264

ثقفی

محمد علی

8285

کشتکار

ربابه

8510

زیراکس-بیستونی

8210

ناهارخوری

8526

      *کاظمیان جواد

8575

       

ثنائی کمال

حسین

8214

ک

کریمی لیدا 8583

ابدارخانه 1

8265

انتظامات 1

8260-

ج

جبارزاده

ساناز

8330

م

مالکی

فرزانه

8203

ابدارخانه 2

8358

انتظامات 2

8320-1

ح

*حاتمی

محمد رضا

8244

مظاهری

مرتضی

8322-8329

آبدارخانه 3

8488

انتظامات 3

8419

حسن زاده امیر 8398
 

*حبیبی

فریده

8301

حبیبی

حمید

8390

*حبیبان دهکردی

بنفشه

8569

محسنی وطنی

غلامحسین

7-8366

حسینی

سیدهادی

8348

محمدی

عبدالرحیم

8252

*حفیظی

محمد کاظم

8202

*مرادی

علی

8385

*حق شناس

سید عباس

8318

محمودیان علیرضا 8559

خ

خاکساریان

ندا

8580

*مزرعه فراهانی

مجید

8286

خطیبی

بهاره

8361

ملکپور

آزاده

8348

خمسه

مجید

8278

*منتهائی

منصوره

8587

د

دزواره

محسن

8333

*میرزائی

نوربخش

8273-8276

      *محب الحجه علیرضا 8325

ر

*رحیمی

حبیب

8475-8483

*میرزایی

محمد

8457

*متولی عنبران هانی 8315

*رضا پور

مهدی

8228-8327

میزبانی

نگار

8352

رضائی

رضا

8348

ن

ناصریه

سعید

8303

رضائی

امیر

8337

نایبی

پری

8323-8324

روحی

ایرج

8341

نایبی

ریحانه

8364-8363

رهبر فرازی

بابک

8386

نایبی

طاهره

8267

*ریاحی

محمد علی

8219

*نبی بیدهندی

مجید

8224-8366

     

نیری

علی اکبر

8395

ز

زینلی

مجید

8227

و

*واشقانی فراهانی

جمیله

8588

        *وطن‌خواه سعید

8571

س

*سدیدخوی

احمد

8247

ه

*هاشمی

حسین

8255

سلیمی داورزن

سعید

8211-8212

هوشنگی

مینا

8239

*سیاه کوهی

حمیدرضا

8277

ی

یعقوبی

محمد رضا

8348

* اعضای هیات علمی
لازم به ذکر است شماره‌های تلفن مذکور به صورت داخلی بوده و در صورت تماس خارج از دانشگاه تهران؛ می‌توانید پیش شماره
۶۱۱۱ به ابتدای شماره‌های داخلی؛ اضافه فرمایید