کارکنان

نام

سمت / واحد خدمت

شماره داخلی

مهدی مردجهان

کارپرداز

8585

حسین ابره دری

کارشناس بخش زلزله شناسی

8250

مسعود اکبری

کارشناس فرابری داده ها

8382-8226

مرضیه الهیان فیروز

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8331

صدیقه علیزاده

کارشناس مرکز پیش نشانگرها

8344

بهزاد برومند

کارشناس نقشه و اطلاعات مکانی مرکز لرزه‌نگاری

8332

علیرضا باذوق گواسرایی

کارشناس حسابداری

8360

بهزاد پورمحمد قاسم‌آباد

معاون اجرایی مرکز لرزه نگاری کشوری

8371

محمدعلی ثقفی

کارشناس بخش هواشناسی

8285

حسین ثنائی کمال

کارشناس بخش اکتشافات

8214

ساناز جبارزاده

کارشناس مسئول داده‌های لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری

8380

حمید حبیبی

کارشناس پشتیبانی فنی مرکز لرزه نگاری کشوری

8390

هادی حسینی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

ندا خاکساریان

مسئول ثبت نامه های دبیرخانه

8580

بهاره خطیبی

کارشناس‌ارشد حسابداری

8361

مجید خمسه

کارشناس بهداشت و تغذیه

8487

رضا رضائی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

امیر رضائی

رئیس امور اداری و رفاهی

8337

ایرج روحی

رئیس پایگاه اطلاعات لرزه‌ای مرکز لرزه نگاری

8341

بابک رهبر فرازی

رئیس مرکز خدمات رایانه‌ای

8386

مجید زینلی

کارشناس بخش ژئومغناطیس

8227

سعید سلیمی داورزن

کارشناس بخش ژئودژی

8211

زهرا شرعی پور

کارشناس بخش هواشناسی

8338-8283

نازلی صبا

کارشناس بخش ژئومغناطیس و روابط بین الملل

8234

پیام طباطبائی

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

حمیدرضا جوان امروز

کارشناس پایش مرکز پیش نشانگرها

8263

مهشید نبی بیدهندی

رئیس حسابداری

8338

حامد فتحی پور

کارشناس مسئول پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

زهره قربانپور

کارشناس مسئول کتابخانه

8218

امیر قهرمانی

کارشناس بخش لرزه‌شناسی

8204

قربانعلی کریمخانی

کارشناس پشتیبانی فنی مرکز لرزه نگاری

8384

ساسان کیوانی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

ربابه کشتکار

کارشناس امور دانشجوئی 

کارشناس امور دانشجویی - فرهنگی

8510

فرزانه مالکی

کارشناس مسئول کتابخانه

8203

ابوالحسن قاسمی

 

کارشناس مسئول دفتر ریاست مؤسسه - مسئول روابط عمومی

 

8366-8367

عبدالرحیم محمدی فارسانی

امین اموال

8252

مرتضی مظاهری

مسئول دفتر اداری و مالی

8322 - 8329

 مرسل عباسی

نامه رسان

8342

آزاده ملکپور

کارشناس مرکز لرزه نگاری

8348

نگارمیزبانی

کارشناس وب مرکز لرزه‌نگاری

8352

سعید ناصریه

کارشناس داده‌های لرزه‌ای مرکز لرزه نگاری

8399

پری نایبی

رئیس واحد پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه

8324

ریحانه نایبی

کارشناس مسئول امور دفتری و هماهنگی مرکز لرزه نگاری

8364-8362

طاهره نایبی

رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

8267

علی اکبر نیری

کارشناس مرکز تقویم

8395

مینا هوشنگی

کارشناس پژوهشی نشریات علمی

8239

محمدرضا یعقوبی

کارشناس پایش لرزه‌ای مرکز لرزه‌نگاری کشوری

8348

محمدعلی نیروئی آغمیونی

مسئول دفتر گروه‌های آموزشی

8512

مهدی پرستش بخش امانت - کتابخانه 8207
محمد عبادی کارشناس مرکز تقویم 8398
امیر حسن‌زاده کارشناس مرکز تقویم 8396
 
لازم به ذکر است شماره‌های تلفن مذکور به صورت داخلی بوده و در صورت تماس خارج از دانشگاه تهران؛ می‌توانید پیش شماره ۶۱۱۱ به ابتدای شماره‌های داخلی؛ اضافه فرمایید