روسای پیشین موسسه

 

ردیف

نام

شروع ریاست

پایان ریاست

1

مرحوم دکتر حسین کشی افشار

1340/08/22

1354/05/18

2

دکتر حسین زمردیان

1354/05/18

1356/02/12

3

مرحوم دکتر محمد ثبوتی

1356/02/12

1360/06/14

4

مهندس محمد کاظم حفیظی

1360/06/14

1363/03/13

5

دکتر ابراهیم آق شاهی

1363/03/13

1364/12/28

6

مهندس نصرالله کمالیان

1364/12/28

1368/09/28

7

دکتر عبدالرحیم جواهریان

1368/09/28

1379/02/04

8

دکتر نصرالله کمالیان

1379/02/04

1381/04/23

9

دکتر عبدالرحیم جواهریان

1381/04/23

1384/04/21

10

دکتر مجید نبی بیدهندی

1384/04/21

1387/05/28

11

دکتر فرهنگ احمدی گیوی

1387/05/28

1394/01/18

12

دکتر مجید نبی بیدهندی

1394/01/18

1400/01/21