دکتر الهام شعبانی دکتر الهام شعبانی

 
دکتر الهام شعبانی
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
 
پست الکترونیک : eshabani@ut.ac.ir
تلفن : 61118220