دکتر حسین هاشمی شاهدانی

 
 
دکتر حسین هاشمی شاهدانی
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
رئیس بخش لرزه‌شناسی
پست الکترونیک : hashemy@ut.ac.ir
تلفن : 80001116