دکتر حمیده امینی دکتر حمیده امینی

 

دکتر حمیده امینی

استادیار گروه آموزشی زلزله‌شناسی