دکتر رضا قناتی

 

دکتر رضا قناتی
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
 
پست الکترونیک : rghanati@ut.ac.ir
تلفن : 61118573

آدرس وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rghanati