دکتر سیده سمانه ثابت قدم

 
دکتر سیده سمانه ثابت قدم
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک فضا
پست الکترونیک : ssabet@ut.ac.ir
تلفن : 61118570