دکتر سید هانی متولی عنبران دکتر سید هانی متولی عنبران

 
دکتر سید هانی متولی عنبران
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
رئیس مرکز خدمات رایانه‌ای مؤسسه ژئوفیزیک
پست الکترونیک : motavalli@ut.ac.ir
تلفن : 61118315